آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
1403-06-10
تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
1403-06-24
تاریخ شروع کنفرانس
1403-07-10
تاریخ پایان کنفرانس
1403-07-11