دبیرخانه همایش: تهران، خیابان کارگر شمالی، بین خیابان پانزدهم و شانزدهم، پردیس شمالی دانشگاه تهران، دانشکدة مطالعات جهان، طبقة چهارم، اتاق 415

تلفن تماس: 88630196 021

رایانامه: aftzconf[at]ut.ac.ir

نشانی پست الکترونیکی را به درستی وارد کنید.
نوع سوال را وارد کنید.
وابستگی سازمانی را به درستی وارد کنید.