محورهای پیشنهادی همایش پیش‌رو از این قرار خواهد بود. بدیهی است همایش به این محورها محدود نخواهد بود و از ایده‌ها و نتایج علمی و کاربردی اساتید و پژوهشگران گرامی بهره خواهیم برد:
- مسائل راهبردی منطقة قفقاز

  1. ایران و صلح و امنیت در منطقه قفقاز
  2. چشم‌انداز صلح و امنیت در منطقه قفقاز
  3. نقش قدرت‌های منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای در منطقه قفقاز


- مسائل اقتصادی منطقة قفقاز

  1. اقتصاد و تجارت در منطقه قفقاز
  2. امکان های نهادگرایی و همگرایی منطقه ای در قفقاز
  3. راهگذرهای ارتباطی در منطقه قفقاز
  4. نقش و جایگاه منطقه آزاد ارس در تعاملات اقتصادی و تجاری منطقه ای قفقاز


- مسائل فرهنگی منطقة قفقاز

  1. محیط فرهنگی و آموزشی منطقه قفقاز
  2. ارتباطات علمی و دانشگاهی در منطقه قفقاز
  3. نقش و جایگاه دانشگاه تهران و منطقه آزاد ارس در تعاملات منطقه ای قفقاز