منطقه قفقاز از سده‌های گذشته برای ایران اهمیت ویژه‌ای داشته و از زمان فروپاشی شوروی به یکی از کانون‌های بحران در قلمرو اوراسیایی تبدیل شده است. ایران، از گذشته تا امروز، بر تعامل و همکاری در منطقه تأکید داشته و ضمن اولویت‌دهی به این عرصه، طرح‌هایی را در سطح منطقه‌ای اجرا کرده است. با وجود مسائل سه دهه گذشته، چشم‌انداز همکاری در منطقه قفقاز جدی‌تر از هر زمانی است و منطقه آزاد ارس یکی از نقاط راهبردی برای ارتباط ایران با منطقه قفقاز و حتی قلمرو فراگیر اوراسیایی است.

دانشگاه تهران با درنظرگرفتن این ویژگی‌ها بر آن است تا نقشی بنیادین در همکاری علمی و پژوهشی با دانشگاه‌های منطقه قفقاز برقرار کند. این همایش بین‌المللی با هدف تبیین و ترویج اهمیت راهبردی منطقه آزاد ارس و نقش و جایگاه آن در تعاملات سیاسی، اقتصادی و فرهنگی منطقه‌ای و بین‌المللی برگزار می‌شود.