بنا به اهمیت موقعیت قفقاز در منطقه، و با توجه به فعالیت‌های منطقة آزاد ارس در این عرصه، با رویکرد تقویت دیپلماسی علمی و فرهنگی با مشارکت شما اساتید و پژوهشگران ارجمند در صدد افزایش فعالیت‌های نظری و عملی با مرکزیت موضوعی قفقاز برآمده‌ایم.

دریافت چکیده تا 17 شهریور 1403 صرفاً از طریق همین وبگاه