پذیرش و عرضة شفاهی مقالات در این همایش به دو زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود.

چکیدة مقالة خود را  به زبان فارسی یا انگلیسی (بسته به ترجیح زبانی شما در زمان عرضه)، در  250 تا 300 واژه تنظیم فرمایید. چکیده باید حاوی موارد زیر باشد: عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان، عنوان سازمانی (شامل گروه، دانشکده، دانشگاه/مؤسسه/ سازمان، شهر، کشور)، رایانامة سازمانی و تلفن همراه تمامی نویسندگان. نویسنده مسئول با ستاره مشخص شود.

متن چکیده باید در یک پاراگراف شامل موارد زیر باشد: 1. مقدمه/ پیشینه/ هدف، 2. روش‌شناسی، 3. یافته‌ها / بحث و بررسی/ تحلیل نتایج،  4. نتیجه‌گیری، 5. سه تا پنج کلیدواژه.