تاریخ های مهم
 • آخرین مهلت ارسال چکیده مقالات
  1403-06-10
 • تاریخ اعلام نتیجه داوری چکیده مقالات
  1403-06-24
 • تاریخ شروع کنفرانس
  1403-07-10
 • تاریخ پایان کنفرانس
  1403-07-11
برگزار کنندگان
دانشکده مطالعات جهان دانشگاه تهران
پردیس بین‌المللی ارس
منطقه آزاد ارس

پردیس بین‌المللی ارس دانشگاه تهران با همکاری مشترک منطقة آزاد ارس،  و دانشکدة مطالعات جهان دانشگاه تهران «همایش بین‌المللی منطقة آزاد ارس: کانون ارتباطات راهبردی، اقتصادی و فرهنگی در منطقة قفقاز» را برگزار می‌کند.

پذیرش و عرضة شفاهی مقالات در این همایش به دو زبان فارسی و انگلیسی خواهد بود.

چکیدة مقالة خود را  به زبان فارسی یا انگلیسی (بسته به ترجیح زبانی شما در زمان عرضه)، در  250 تا 300 واژه تنظیم فرمایید. چکیده باید حاوی موارد زیر باشد: عنوان مقاله، نام و نام خانوادگی نویسندگان، عنوان سازمانی (شامل گروه، دانشکده، دانشگاه/مؤسسه/ سازمان، شهر، کشور)، رایانامة سازمانی و تلفن همراه تمامی نویسندگان. نویسنده مسئول با ستاره مشخص شود.

متن چکیده باید در یک پاراگراف شامل موارد زیر باشد: 1. مقدمه/ پیشینه/ هدف، 2. روش‌شناسی، 3. یافته‌ها / بحث و بررسی/ تحلیل نتایج،  4. نتیجه‌گیری، 5. سه تا پنج کلیدواژه.

مهلت ارسال چکیده 10 شهریور 1403 تعیین شده است.

خواهشمند است چکیده‌ها را از طریق همین سامانه ارسال فرمایید. ارسال چکیده مستلزم ثبت‌نام در این سامانه است.

 

  

 

 

 

حمایت کنندگان